เทศบาลเมืองพิชัย จัดการประชุมประชาคมรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

Leave A Reply

Your email address will not be published.