หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล

  •   ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ Download
  • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พศ. ๒๕๕๘ Download
Leave A Reply

Your email address will not be published.