นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

– นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนางสุภาษร คำเครือ เลขานุการนายกฯ , นายธัชนะ โตวิยานนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองพิชัย , หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดลำปาง โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และบรรยายพิเศษจุดประกายความคิด ติดอาวุธทางปัญญาในหัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาจังหวัดลำปาง” ให้แก่ ประธานสภา/สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและนำไปปฏิบัติหน้าที่
.
รองผู้ว่าฯ เน้นย้ำหลักการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยแผนพัฒนาจังหวัด และปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อาทิ มาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน, การจัดการหมอกควันและไฟป่า, การดำเนินมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19, การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะ น้ำเสีย การปรับภูมิทัศน์และรักษาความสะอาด “หน้าบ้านน่ามอง”, การเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ำ, การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเชิงรุก เป็นต้น
Leave A Reply

Your email address will not be published.