ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลเมืองพิชัย

ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลเมืองพิชัย ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง นโยบายการบร

Leave A Reply

Your email address will not be published.