เทศบาลเมืองพิชัย ผนึกกำลังกับ อสม. 6 ชุมชน ร่วมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 25 มิถุนายน 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, นายมนเทียร เสริมไทยสงค์ รองปลัดเทศบาล, ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันภัยไข้เลือดออกและชิคุนกุนยาเชิงรุก ณ บ้านต้นยาง หมู่4, บ้านทรายใต้ หมู่8, บ้านใหม่ หมู่13, บ้านฝายน้อย หมู่9, บ้านต้นมื่น หมู่14 และบ้านม่อนเขาแก้ว หมู่3
โดยครั้งนี้ ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกันการทำความสะอาดบ้านเรือน และบริเวณรอบบ้านให้ปลอดโปร่ง ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ของยุงลาย โดยมีประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก รวมถึงการแจกทรายอะเบทและการลงพื้นที่สำรวจไม่ให้มีภาชนะที่ทำให้น้ำขัง และห้องน้ำสาธารณะทั้งในโรงเรียนและศาสนสถาน ที่อาจเป็นแหล่งฟักตัวของยุงลาย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของยุงลาย โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญและถือเป็นภารกิจที่ต้องช่วยกัน และตระหนักถึงการป้องกันโรคไข้เลือดออกร่วมกันอย่างจริงจัง

Leave A Reply

Your email address will not be published.