หัวหน้าส่วนราชการ

นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์

ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย

(เบอร์โทรศัพท์ 085-5227373)

นางวาสนา มงคลสิทธิ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(โทร 095-6644954)

 

(ว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง


นายธัชนะ โตวิยานนท์

ผู้อำนวยการกองช่าง

(โทร 089-8543699)


นางนิดา นันต๊ะกูล

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

(โทร 081-4731403)

นางสาววิศัลยา สุภาโม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(โทร 091-7740143)

Leave A Reply

Your email address will not be published.