หัวหน้าส่วนราชการ

นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์

ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย

(เบอร์โทรศัพท์ 085-5227373)

 

นายมนเทียร เสริมไทยสงค์

รองปลัดเทศบาลเมืองพิชัย

(เบอร์โทรศัพท์ 089-8503414)

 

 

นางนัฤภร ละมัยเกตุ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(โทร 054-382774)

 นางจันทร์จีรา อินต๊ะนนท์

ผู้อำนวยการกองคลัง

(โทร 054-382774 ต่อ 310 )


นายธัชนะ โตวิยานนท์

ผู้อำนวยการกองช่าง

 (โทร 054-382774 ต่อ 501 )


นางนิดา นันต๊ะกูล

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

(โทร 054-382774 ต่อ 300 )

นางสาววิศัลยา สุภาโม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(โทร 054-382774 ต่อ 505 )

Leave A Reply

Your email address will not be published.