ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกคณะกรรมการชุมชนบ้านสามัคคี

ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองพิชัย ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกคณะกรรมการชุมชนบ้านสามัคคี
– เทศบาลเมืองพิชัย ขอเชิญประชาชนบ้านสามัคคี
หมู่ที่ ๒ ตำบลพิชัย
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมเลือกคณะกรรมการชุมชนฯ
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดท่าวิมล ในเวลา ๑๐.๐๐ น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป )

– คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกคณะกรรมการชุมชน
๑ มีสัญชาติไทย
๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีในวันเลือก
๓ มีภูมิลำเนาและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านบ้านสามัคคีติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับถึงวันเลือก
#ขอเชิญมาร่วมประชุมกันนักๆนะเจ้

Leave A Reply

Your email address will not be published.