กองการศึกษา

 • นางสาววิศัลยา สุภาโม
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  • ฝ่ายวิชาการศึกษา
   • นางสุรางค์ ลงศรี
    นักวิชาการศึกษา
    ปฏิบัติการ
    • นางกัญญารัตน์ สินมา
     ครู คศ1.
    • นางสาวสุกัญญา บุญเรือง
     ครู คศ1.
  • งานธุรการ
   • นางศุภกุล สูตะบุตร
    นักจัดการงานทั่วไป
    ปฏิบัติการ
Leave A Reply

Your email address will not be published.