ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

https://itas.nacc.go.th/go/iit/28p01g


 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/28p01g

 

 

แบบสอบถามการให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย


https://bit.ly/2X2qpiX

 

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)