Category: การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม
Order Files by:
Date |
Downloads: 6
pdf0เอกสารแนะนำ พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และกฎกระทรวง
(0 votes)
Information
Created 2564-05-25
Changed
Version
Size 349.05 KB
System
Downloads 74
pdf1เอกสารแนะนำ ภาษีป้าย
(0 votes)
Information
Created 2564-05-25
Changed
Version
Size 201.45 KB
System
Downloads 78
pdf2คำแนะนำการชำระภาษี
(0 votes)
Information
Created 2564-01-19
Changed
Version
Size 44.16 KB
System
Downloads 92
pdf3เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่
(0 votes)
Information
Created 2564-01-19
Changed
Version
Size 27.24 KB
System
Downloads 92
pdf4แบบแจ้งการประเมินภาษีป้าย
(0 votes)
Information
Created 2564-01-19
Changed
Version
Size 948.03 KB
System
Downloads 83
pdf5แบบคำร้องให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(0 votes)
Information
Created 2564-01-19
Changed
Version
Size 476.8 KB
System
Downloads 95
QR-Code dieser Seite

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ


   

 

Facebook ของสำนักงาน


Copyright © 2021. All Rights Reserved.