Category: ประมวลจริยธรรม
Order Files by:
Date |
Downloads: 15
pdf0ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
(0 votes)
Information
Created 2564-11-29
Changed
Version
Size 465.05 KB
System
Downloads 39
pdf1แนวทางการปฏิบัติตามาตรฐานคุณธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองพิชัย HOT
(0 votes)
Information
Created 2564-01-19
Changed
Version
Size 476.61 KB
System
Downloads 116
pdf2แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง HOT
(0 votes)
Information
Created 2564-01-19
Changed
Version
Size 439.07 KB
System
Downloads 115
pdf3ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาพนักงานส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพิชัย HOT
(0 votes)
Information
Created 2564-01-19
Changed
Version
Size 948.49 KB
System
Downloads 106
pdf4นโยบายบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ HOT
(0 votes)
Information
Created 2564-01-19
Changed
Version
Size 555.48 KB
System
Downloads 105
pdf5การแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน HOT
(0 votes)
Information
Created 2564-01-19
Changed
Version
Size 1.81 MB
System
Downloads 126
pdf6รายงานสรุปผลการดำเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 HOT
(0 votes)
Information
Created 2564-01-19
Changed
Version
Size 2.19 MB
System
Downloads 101
pdf7รายงานสรุปผลการดำเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 HOT
(0 votes)
Information
Created 2564-01-19
Changed
Version
Size 1.89 MB
System
Downloads 102
pdf8ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน HOT
(0 votes)
Information
Created 2564-01-19
Changed
Version
Size 397.82 KB
System
Downloads 120
pdf9นโยบายบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ HOT
(0 votes)
Information
Created 2564-01-19
Changed
Version
Size 524.55 KB
System
Downloads 140
pdf10รายงานสรุปผลการดำเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2560 HOT
(0 votes)
Information
Created 2564-01-19
Changed
Version
Size 1.92 MB
System
Downloads 101
pdf11 แนวทางการปฏิบิติตามมาตรฐานคุณธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง HOT
(0 votes)
Information
Created 2564-01-19
Changed
Version
Size 433.98 KB
System
Downloads 102
pdf12แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง HOT
(0 votes)
Information
Created 2564-01-19
Changed
Version
Size 395.63 KB
System
Downloads 114
pdf13ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง HOT
(0 votes)
Information
Created 2564-01-19
Changed 2564-01-19
Version
Size 4.32 MB
System
Downloads 114
pdf14การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน HOT
(0 votes)
Information
Created 2564-01-19
Changed
Version
Size 77.17 KB
System
Downloads 110
QR-Code dieser Seite

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ


   

 

Facebook ของสำนักงาน


Copyright © 2021. All Rights Reserved.