ภารกิจหลักที่ 1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทั่วถึง เป็นระบบและได้มาตรฐานเพื่อรองรับความเจริญของ
เมืองและเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน

ภารกิจหลักที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การศึกษา การบริการสาธารณสุขและการกีฬา
นันทนาการ เพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ภารกิจหลักที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภาครัฐ และเอกชน ร่วมเป็นภาคีในการพัฒนา
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการบริการที่ดีและเป็นธรรมแก่ประชาชน

ภารกิจหลักที่ 4 สนับสนุนส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจของชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นฐานการพัฒนาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้

ภารกิจหลักที่ 5 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนอิเล็กทรอนิกส์

QR-Code dieser Seite

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ


   

 

Facebook ของสำนักงาน


Copyright © 2021. All Rights Reserved.