วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30. น. ทาง อสม. บ้านทรายใต้ได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพการดูแลตนเองเพื่อลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองบ้านทรายใต้ โดยได้รับเกียรติจากนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพิชัย ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมคณะผู้บริหาร นายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรี นายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรี นายชัยวัฒน์ นันต๊ะกูล ปลัดเทศบาล นายสง่า กันทะ สมาชิกสภาเทศบาล นางนิดา นันต๊ะกูล ผอ. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะกรรมการกองทุนฯ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี 2564

QR-Code dieser Seite

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ


   

 

Facebook ของสำนักงาน


Copyright © 2021. All Rights Reserved.