นายสองเมือง  วงค์ไชย  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  พร้อมคณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลฯ  ได้จัดเวทีประชาคมในโครงการจัดทำแผนประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย  ประจำปี  2564  เพื่อลงพื้นรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน  ในการพัฒนาสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้าน  ณ  ศาลาเอนกประสงค์บ้านพิชัย  หมู่ที่ 1  เมื่อวันอังคารที่  15  มิถุนายน  2564

QR-Code dieser Seite

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ


   

 

Facebook ของสำนักงาน


Copyright © 2021. All Rights Reserved.