ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ที่มีการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกในขณะนี้  เทศบาลเมืองพิชัย  ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น  จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และได้จัดให้มีการผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองตามนโยบาบของภาครัฐ   ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้เชิญกลุ่มเป้าหมายกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  กลุ่มอ.ส.ม.  กลุ่มสตรีและผู้นำชุมชนเข้าร่วมรับการอบรม  เพื่อนำข้อมูลองค์ความรู้วิธีปฏิบัติตนไปเผยแพร่แก่พี่น้องประชาชนต่อไป  นอกจากนี้ยังได้มีปฏิบัติการเชิงรุกในการตรวจคัดกรอง  ค้นหาเชื้อให้แก่พี่น้องประชาชน  โดยการเดินเคาะประตูของแต่ละบ้าน  และแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน  โดยได้รับจำนวน 1 ชิ้น / 1 คน  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 ให้เป็นศูนย์ต่อไป

S__85540903.jpgS__85540901.jpgS__85540904.jpgS__85540896.jpgS__85540905.jpgS__85540894.jpgS__85540899.jpgS__85540900.jpgS__85540897.jpgS__85540898.jpgS__85540902.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
QR-Code dieser Seite

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ


   

 

Facebook ของสำนักงาน


Copyright © 2021. All Rights Reserved.