Category: รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
Order Files by:
Date |
Downloads: 5
pdf0รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(0 votes)
Information
Created 2564-12-01
Changed 2564-12-01
Version
Size 4.96 MB
System
Downloads 56
pdf1รายงานผลการดำเนินงานของ แผนงาน/โครงการ ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔ HOT
(0 votes)
Information
Created 2564-04-23
Changed 2564-04-23
Version
Size 1.47 MB
System
Downloads 103
pdf2รายงานผลการปฎิบัติงานของนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ประจำปี 2563 HOT
(0 votes)
Information
Created 2564-04-20
Changed
Version
Size 6.75 MB
System
Downloads 113
pdf3รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 HOT
(0 votes)
Information
Created 2564-01-17
Changed
Version
Size 50.77 KB
System
Downloads 133
pdf4รายงานผลการปฎิบัติงานของนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ประจำปี 2561 HOT
(0 votes)
Information
Created 2564-01-17
Changed
Version
Size 93.75 KB
System
Downloads 103
QR-Code dieser Seite

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ


   

 

Facebook ของสำนักงาน


Copyright © 2021. All Rights Reserved.