Category: สำนักปลัด
Order Files by:
Date |
Downloads: 7
xlsx0แบบรายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น HOT
(0 votes)
Information
Created 2564-01-18
Changed
Version
Size 20.27 KB
System
Downloads 109
pdf1ความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่ง (Career path) HOT
(0 votes)
Information
Created 2564-01-18
Changed
Version
Size 551.53 KB
System
Downloads 133
pdf2ระเบียบค่าเช่าบ้าน ปี 2562 HOT
(0 votes)
Information
Created 2564-01-18
Changed
Version
Size 102.25 KB
System
Downloads 110
pdf3วันลาพนักงานท้องถิ่น HOT
(0 votes)
Information
Created 2564-01-18
Changed
Version
Size 297.48 KB
System
Downloads 144
pdf4คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น HOT
(0 votes)
Information
Created 2564-01-18
Changed
Version
Size 18.31 MB
System
Downloads 118
pdf5คู่มือบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี HOT
(0 votes)
Information
Created 2564-01-18
Changed 2564-01-18
Version
Size 760.76 KB
System
Downloads 107
pdf6แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต HOT
(0 votes)
Information
Created 2564-01-18
Changed
Version
Size 469.83 KB
System
Downloads 120
QR-Code dieser Seite

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ


   

 

Facebook ของสำนักงาน


Copyright © 2021. All Rights Reserved.