Category: หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
Order Files by:
Date |
Downloads: 3
pdf0หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ HOT
(0 votes)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

Information
Created 2564-05-13
Changed 2564-05-13
Version
Size 2.24 MB
System
Downloads 141
pdf1ประกาศคณะกรรมกา ารพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕๐) พ.ศ.๒๕๕๘ HOT
(0 votes)
Information
Created 2564-05-13
Changed
Version
Size 2.46 MB
System
Downloads 121
pdf2ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น HOT
(0 votes)
Information
Created 2564-05-13
Changed
Version
Size 198.75 KB
System
Downloads 110
QR-Code dieser Seite

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ


   

 

Facebook ของสำนักงาน


Copyright © 2021. All Rights Reserved.