Category: การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
Order Files by:
Date |
Downloads: 2
pdf0ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐ HOT
(0 votes)
Information
Created 2564-05-13
Changed
Version
Size 608.89 KB
System
Downloads 119
pdf1ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น HOT
(0 votes)
Information
Created 2564-05-13
Changed
Version
Size 198.75 KB
System
Downloads 123
QR-Code dieser Seite

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ


   

 

Facebook ของสำนักงาน


Copyright © 2021. All Rights Reserved.