เทศบาลเมืองพิชัย อบรมให้ความรู้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร กลุ่มผู้สัมผัสอาหาร ส่งเสริมและคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค ให้ได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.