รายการข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองพิชัย แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ มาแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ต่อเทศบาลเมืองพิชัย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ กำหนดให้เดือนตุลาคม ของทุกปี…

♥️ เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนทุกท่าน แอ่วกาดนัดฮิมวัง

♥️ เชิญชวนทุกท่าน แอ่วกาดนัดฮิมวัง พบกันทุกเย็นวันอังคาร 🥒🍊🍍 ....ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน สินค้าชุมชน…

เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกิจกรรมกีฬามวลชนเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชน SPORT DAY เมืองพิชัย 2022

♥️เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกิจกรรมกีฬามวลชนเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชน SPORT DAY…