รายการข้อมูล

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย