ข่าวประชาสัมพันธ์ฺ

กำหนดเวลาเปิด-ปิด ‘ประตูหลัง’ เทศบาลฯ

📢✨เทศบาลเมืองพิชัย แจ้งประชาสัมพันธ์!! 📍🚖กำหนดเวลาเปิด-ปิด 'ประตูหลัง' เทศบาลฯ ดังนี้ 🔸วันเวลาราชการ : เปิด-ปิด เวลา 06.00-18.00 น. 🔸วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิด (เปิดใช้งานเฉพาะประตูด้านหน้า)…

เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนทุกท่าน แอ่วกาดนัดฮิมวัง บ้านสามัคคี

เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนทุกท่าน แอ่วกาดนัดฮิมวัง บ้านสามัคคี พบกันทุกเย็นวันอังคาร ....ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน สินค้าชุมชน เกษตรปลอดภัย อาหาร ขนม ฯลฯ ....จัดเป็นประจำทุกเย็นวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 15.00 น ที่กาดนัดฮิมวัง บ้านสามัคคี…

เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนรับชมการแข่งขันฟุตซอลเทศบาลเมืองพิชัย

เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนรับชมการแข่งขันฟุตซอลเทศบาลเมืองพิชัย ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้น ณ สนามฟุตซอลวัดม่อนคีรีชัย บ้านพิชัย และสนามฟุตซอลบ้านสามัคคี แบ่งการแข่งขัน 2 ประเภท คือ รุ่นประชาชนทั่วไป…

เทศบาลเมืองพิชัย ชวนใส่ผ้าไทย

เทศบาลเมืองพิชัย ชวนใส่ผ้าไทย เฉลิมพระเกียรติ 'สมเด็จพระพันปีหลวง' เพื่อแสดงความจงรักภักดี ด้วยการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทย ศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่ สนองแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ…

ข่าวกิจกรรม/โครงการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองพิชัย นำร่อง ‘ห้องปลอดฝุ่น’ ป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ลดปัญหาสุขภาพเด็กในพื้นที่

วันที่ 22 กันยายน 2566 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ผศ.ดร ประพันธ์ พงษ์เกียรติกุล และคณะ…

สปสช. เทศบาลเมืองพิชัย ส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย เปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุ ซึ่งสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)เทศบาลเมืองพิชัย โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย…

ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2566

วันที่ 21 กันยายน 2566 เทศบาลเมืองพิชัย จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2566 โดยมีนายธนานันท์ เที่ยงฟู ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย เป็นประธานในการประชุม นายวิทยา ธิมา สมาชิกสภาเทศบาล ทำหน้าที่เลขานุการ…

กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย ขุดลอกทางระบายน้ำที่อุดตัน แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง บรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน

วันที่ 21 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย นำรถ JCB รถตักหน้าขุดหลัง ดำเนินการขุดลอกทางระบายน้ำ บริเวณริมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ พื้นที่หมู่บ้านเด่น ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง จากการที่ทางระบายน้ำมีวัชพืช…
1 of 161

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เกี่ยวกับชุมชน

รายงานสถิติ

พรบ.อำนวยความสะดวกการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558

งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เชื่อมโยงข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Facebook Page : เทศบาลเมืองพิชัย

เทศบาลเมืองพิชัย

1 day 1 hour ago

🔸🗂️ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2566
✨วันที่ 21 กันยายน 2566 เทศบาลเมืองพิชัย จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2566 โดยมีนายธนานันท์ เที่ยงฟู ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย เป็นประธานในการประชุม นายวิทยา ธิมา สมาชิกสภาเทศบาล ทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย และคณะผู้บริหารนำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และผู้อำนวยการกองแต่ละกอง เข้าร่วมประชุมสภาฯ อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
ซึ่งมีระเบียบวาระที่สำคัญ ดังนี้
- ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 7 โครงการ (กองช่าง)
- ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 (กองการศึกษา)
- ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สำนักปลัดเทศบาล)
- ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง)
✨ซึ่งที่ประชุมมีมติ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เพื่อร่วมกันดำเนินการให้บริการสาธารณะ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่
#เทศบาลเมืองพิชัย
#ประชุมสภา

เทศบาลเมืองพิชัย

1 day 1 hour ago

🚜💦กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย ขุดลอกทางระบายน้ำที่อุดตัน แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง บรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน
📍วันที่ 21 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย นำรถ JCB รถตักหน้าขุดหลัง ดำเนินการขุดลอกทางระบายน้ำ บริเวณริมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ พื้นที่หมู่บ้านเด่น ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง จากการที่ทางระบายน้ำมีวัชพืช ดินตะกอน เศษขยะที่อุดตันสะสม โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชยนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการทำงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำอุดตัน เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เตรียมความพร้อมในช่วงฝนตกหนักต่อเนื่อง และเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนทิ้งขยะให้ถูกที่ ห้ามทิ้งลงพื้น เพราะขยะอาจปลิวเป็นเหตุให้ทางระบายน้ำอุดตันได้
#เทศบาลเมืองพิชัย
#น้ำท่วมขัง

เทศบาลเมืองพิชัย

1 day 2 hours ago

🧓🏻✨เทศบาลเมืองพิชัยมอบ “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่” ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้มีภาวะพึ่งพิง ผู้สูงอายุในพื้นที่ ลดรายจ่ายครัวเรือน เพิ่มกำลังใจสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
📍เช้าวันนี้ (21 กันยายน 2566) เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ต้นมื่นลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ผู้มีภาวะพึ่งพิง ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ที่จำเป็นต้องใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ตามโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี 2566 รวมจำนวน 14 ราย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนแสดงถึงความห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง ผู้มีภาวะพึ่งพิง และผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะลำบาก สร้างขวัญและกำลังใจ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย มุ่งเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ยกระดับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่
#เทศบาลเมืองพิชัย
#มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่

เทศบาลเมืองพิชัย

1 day 20 hours ago

🔥🚒งานป้องกันฯ เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมฝึกซ้อมแผนระงับเหตุ ‘แผ่นดินไหวและอัคคีภัย’ ในศาลากลางจังหวัด
🔥วันที่ 20 ก.ย.66 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดแผ่นดินไหว และระงับอัคคีภัยในศาลากลางจังหวัด ซึ่งจังหวัดลำปางร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต10 ลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการปฏิบัติการ (Drill) แผนแผ่นดินไหว และแผนระงับอัคคีภัยในศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีการฝึกร่วมกันของหน่วยงานหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ อาสาสมัคร ฯลฯเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านต่างๆ รวมทั้งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันภัย การประสานงานบรรเทาสาธารภัยระหว่างหน่วยงานหลักกับหน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ยกระดับการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
#เทศบาลเมืองพิชัย
#ฝึกซ้อมแผน
#งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลเมืองพิชัย

1 day 20 hours ago

❌🦟เทศบาลเมืองพิชัย พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในชุมชนบ้านเอื้ออาทร(พิชัย)
✨วันที่ 20 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ฉีดพ่นสารเคมีหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ บริเวณบ้านผู้ป่วยและรอบบ้านผู้ป่วยในรัศมี 100 เมตร พื้นที่ชุมชนบ้านเอื้ออาทร(พิชัย) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
✨ทั้งนี้ เทศบาลฯ ขอความร่วมมือทุกหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกันรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดขยะ ทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง และป้องกันตนเองจากยุงกัด โดยการใช้ยาทากันยุง สเปรย์กำจัดตัวแก่ นอนในมุ้ง หากมีอาการไข้ สงสัยป่วยเป็นไข้เลือดออกควรรีบพบแพทย์
#เทศบาลเมืองพิชัย
#ป้องกันโรคไข้เลือดออก