เทศบาลเมืองพิชัย จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านเอื้ออาทร พร้อมประสานการทำงานอย่างต่อเนื่อง พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 14 ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดโดยฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล โดยมีระเบียบวาระการประชุม เพื่อชี้แจงการจัดตั้งชุมชนบ้านเอื้ออาทร และการแต่งตั้งคณะกรรมการของชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ รวมทั้งชี้แจงบทบาทภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในส่วนงานต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในการประสานการทำงาน ระหว่างเทศบาลเมืองพิชัยกับคณะกรรมการชุมชน โดยมีคณะกรรมการชุมชนบ้านเอื้ออาทร นำโดยนางปราณี คำกล่อม ประธานกรรมการ และคณะกรรมการชุมชน รวม 9 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน ขับเคลื่อนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ประสานการทำงานระหว่างเทศบาลฯ ร่วมกับผู้นำชุมชนให้เป็นไปในทางทิศเดียวกัน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

Leave A Reply

Your email address will not be published.