ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมเทศบาลเมืองพิชัย รับฟังผลการดำเนินงาน และโครงการเด่นนวัตกรรม ‘หม้อดินกินน้ำแกง’ กำจัดขยะเปียกในครัวเรือน

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเทศบาลเมืองลำปาง โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
โดยเทศบาลฯ นำเสนอผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การขับเคลื่อนนวัตกรรมหม้อดินกินน้ำแกง ซึ่งเป็นถังหม้อดินกำจัดขยะเปียกในครัวเรือน ตามนโยบายของกระทรวงหมาดไทย และนโยบายของจังหวัดลำปาง รวมทั้งผลการดำเนินโครงการถนนไร้ฝุ่น หน้าบ้าน น่ามอง และการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่ตำบลพิชัย และแผนโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะสนามกีฬาพื้นที่บ้านสันติสุข รวมทั้งรายงานผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ และนำเสนอ ปัญหา อุปสรรคในการบริหารราชการของเทศบาลเมืองพิชัย
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้ความสำคัญกับ ‘นวัตกรรมหม้อดินกินน้ำแกง’ ซึ่งเป็นถังหม้อดินกำจัดขยะเปียกในครัวเรือน โดยลงพื้นที่เยี่ยมชมการปั้นหม้อดินของชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว รวมถึงเรื่องการบริหารจัดการขยะและการดำเนินงานในด้านการรักษาความสะอาดโครงการถนนไร้ฝุ่นหน้าบ้านน่ามอง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดลำปางให้เป็นจังหวัดสะอาด ลดปริมาณขยะจากงต้นทาง สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน

Leave A Reply

Your email address will not be published.