เทศบาลเมืองพิชัย ออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปี 2566

เทศบาลเมืองพิชัย ออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปี 2566
โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. ออกหน่วยบริการสาธารณสุข
– ให้คำแนะนำด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคต่างๆ
– ให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น,
2. งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
– ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุน ฯ
3. งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
– รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ
– ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดใช้โฟม งดใช้ถุงพลาสติก
– ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะในครัวเรือนด้วยการแยกขยะก่อนทิ้ง และหลัก ๓ ช หรือ ๓Rs
4. งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อฯ
– ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมติดต่อ ( โรคไข้เลือดออก /โรคพิษสุนัขบ้า/โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
– แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย, เอกสารแผ่นพับ ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
– ให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าและแมว
5. งานอื่นๆ
– ประชาสัมพันธ์โรงรับจำนำของเทศบาลเมืองพิชัย
และกำหนดลงพื้นที่ให้บริการชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ ระหว่างวันที่ 20 -29 มีนาคม 2566
20 มี.ค.66
-บ้านพิชัย ณ วัดพิชัย (09.30-12.00 น.)
-บ้านสามัคคี ณ วัดท่าวิมล (13.30-16.00 น.)
21 มี.ค.66
-บ้านม่อนเขาแก้ว ณ ศาลาอเนกประสงค์ (09.30-12.00 น.)
-บ้านทุ่งกู่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ (13.30-16.00 น.)
22 มี.ค.66
-บ้านต้นยาง ณ วัดต้นยาง (09.30-12.00 น.)
23 มี.ค.66
-บ้านต้นต้อง ณ บ้านผู้ใหญ่บ้าน (09.30-12.00 น.)
24 มี.ค.66
-บ้านทรายใต้ ณ ศาลาอเนกประสงค์ (09.30-12.00 น.)
-บ้านฝายน้อย ณ สนามกีฬาหมู่บ้าน (13.30-16.00 น.)
27 มี.ค.66
-บ้านต้นมื่น ณ วัดต้นมื่น (09.30-12.00 น.)
-บ้านท่าเดื่อ ณ วัดอุทุมพร (13.30-16.00 น.)
28 มี.ค.66
-บ้านเด่นพัฒนา ณ ศาลาอเนกประสงค์ (09.30-12.00 น.)
-บ้านใหม่พัฒนา ณ ศาลาอเนกประสงค์ (13.30-16.00 น.)
29 มี.ค.66
-บ้านสันติสุข ณ ศาลาอเนกประสงค์ (09.30-12.00 น.)
-บ้านเอื้ออาทร ณ ศาลาอเนกประสงค์ (13.30-16.00 น.)
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่กองสารารณสุข 0 5438 2774 ต่อ 301

Leave A Reply

Your email address will not be published.