เทศบาลเมืองพิชัย ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาการให้บริการท้องถิ่นดิจิทัล ยกระดับการบริการประชาชน

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้การเป็นต้นแบบท้องถิ่นดิจิทัล และการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) พร้อมนำคณะศึกษาดูงานฯ เรียนรู้การปฏิบัติงานจริง ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรองรับการให้บริการแก่ประชาชนในทุกๆ ด้าน ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบดิจิทัลได้อย่างทั่วถึง ลดขั้นตอนการให้บริการ สร้างความสะดวก รวดเร็ว ยกระดับการบริการประชาชน

Leave A Reply

Your email address will not be published.