คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในการอบรมโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยของ กกต.ลำปาง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายเกรียงเดช สุทธภักติ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนายวิทยา ธิมา สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมต้อนรับนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองพิชัย
โดยมีการอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยระดับตำบล เพื่อให้ประชาชนในตําบลและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ส่งเสริมการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

Leave A Reply

Your email address will not be published.