ทม.พิชัย เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เน้นการทำงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมรับฟังการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบการถ่ายทอดสดทาง Youtube เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำผิดเกี่ยวข้องกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ โดยมี พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ปาฐกถาพิเศษเรื่องเดินหน้าประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ
และยังมีการบรรยายให้ความรู้การป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริต และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ให้มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

Leave A Reply

Your email address will not be published.