เทศบาลเมืองพิชัย สำรวจบ้านผู้ยากไร้ เพื่อประสานขอรับการช่วยเหลือปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่บ้านต้นยาง, บ้านฝายน้อย, บ้านใหม่พัฒนา, บ้านพิชัย, บ้านทรายใต้ และบ้านสามัคคี เพื่อประสานขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส มุ่งส่งเสริมสวัสดิการของรัฐ พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม
โดยเทศบาลเมืองพิชัย ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและคนไร้ที่พึ่งให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีการสำรวจข้อมูลและสภาพแวดล้อมของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม คนไร้ที่พึ่ง คนพิการ และผู้สูงอายุในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐ และจัดหาสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต เพื่อมุ่งช่วยเหลือให้ผู้ด้วยโอกาสทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในชุมชนอย่างแท้จริง

Leave A Reply

Your email address will not be published.