ประชุมสภาเทศบาลเทศบาลเมืองพิชัย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายธนานันท์ เที่ยงฟู ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองพิชัย เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุสภาเทศบาลเมืองพิชัย
โดยมีญัตติสำคัญที่ขออนุมัติ ดังนี้
ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติการย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองพิชัย
ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน
ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการ เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า
ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขอโอนเพิ่มและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติโดนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ
ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566
ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อการบริการชุมชนและสังคม และบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ในการดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปการ
โดยเสียงส่วนใหญ่พิจารณาอนุมัติ (ตามระเบียบฯ)

Leave A Reply

Your email address will not be published.