เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ รับฟังนักเรียน รร.บุญวาทย์วิทยาลัย นำเสนอนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม เรื่องการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่ตำบลพิชัย และการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และตัวแทนเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมรับฟังการนำเสนอนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โดยมีการนำเสนอนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น 2 เรื่อง ได้แก่ การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่ตำบลพิชัย จังหวัดลำปาง และการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น บ้านหลุยส์ ชุมมชนท่ามะโอ จังหวัดลำปาง
ทั้งนี้ เทศบาลฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยร่วมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดกระบวนการคิด การนำเสนอผลงาน ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ที่เน้นผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เกิดจิตสำนึกรักและพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Leave A Reply

Your email address will not be published.