เทศบาลเมืองพิชัย ประกาศเกียรติคุณยกย่องเจ้าหน้าที่ผู้ทำความดีเก็บกระเป๋าเงินได้ส่งคืนเจ้าของ

เช้าวันที่ 7 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองพิชัย โดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เป็นประธานมอบประกาศเกียรติ “คนดีศรีเมืองพิชัย” แก่นายธันวา ธรรมไชย ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ครอบครัวและเป็นขวัญกำลังใจในการทำความดี ภายหลังจากที่เก็บกระเป๋าเงิน จำนวนเงิน 3,570 บาท และได้ติดต่อเพื่อคืนให้แก่เจ้าของ ซึ่งได้ทำกระเป๋าเงินตกไว้ที่บริเวณกาดนัดฮิมวัง โดยเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม และประพฤติตนเป็นคนดี อันเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากร และส่งเสริมให้เทศบาลเมืองพิชัยขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม

Leave A Reply

Your email address will not be published.