เทศบาลเมืองพิชัย จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำเดือนมีนาคม 2566 เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน และแนะนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ใหม่

เช้าวันนี้ (วันที่ 7 มีนาคม 2566) เวลา 08.00 น. นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อร่วมกันร้องเพลงชาติอันแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยวันนี้ มีการแนะนำคณะผู้บริหารท่านใหม่ คือ นายเกรียงเดช สุทธภักติ ตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนายชัยชนะ องอาจ ตำแหน่งเลขานุการนายกฯ และแนะนำเจ้าหน้าที่ที่โอนย้ายมาปฏิบัติงานที่เทศบาลเมืองพิชัย คือ นายยุทธนา ตายะสืบ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และนางสาวอุทุมพร หัวคำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานฝ่ายพัสดุ

Leave A Reply

Your email address will not be published.