เทศบาลเมืองพิชัย เตรียมพร้อมเปิดการบริการอำนวยความสะดวกประชาชนแบบ One Stop Service มุ่งสู่ท้องถิ่นดิจิทัล สอดคล้องนโยบายไทยแลนด์ 4.0

เทศบาลเมืองพิชัย ได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล โดยจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย ในหลักสูตร การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบท้องถิ่นดิจิทัล เพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับงานบริการของเทศบาลเมืองพิชัยสู่ท้องถิ่นดิจิทัล โดยมีสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยงาน โดยมีการแบ่งเป็น 5 ระบบ ประกอบด้วย
1. ระบบบริหารจัดการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ(one stop service) รวมทุกงานบริการไว้จุดเดียว
2. ระบบขออนุญาตก่อสร้างออนไลน์ เสนออนุมัติในระบบได้ทุกที่ทุกเวลา
3. ระบบหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารออนไลน์
4. ระบบชำระค่าธรรมเนียมขยะออนไลน์
และ 5. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงบริการของเทศบาลเมืองพิชัย ได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถติดตามการดำเนินงานของภาครัฐ ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อขอรับการบริการต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเทศบาลฯ สามารถบริหารจัดการและให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลได้โดยง่าย จัดเก็บข้อมูล ติดตาม และให้บริการอย่างเป็นระบบ อำนวยความสะดวกให้ประชาชน มุ่งสู่ท้องถิ่นดิจิทัลอย่างแท้จริง

Leave A Reply

Your email address will not be published.