เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับปศุสัตว์ลำปาง ทำหมันสุนัขและแมว รวมจำนวนกว่า 150 ตัว ช่วยควบคุมจำนวนประชากรสัตว์จรจัดในพื้นที่ ลดผลกระทบต่อชุมชน

เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวจรจัดในเขตเทศบาลฯ รวมจำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ให้บริการวันที่ 31 มกราคม 2566, ครั้งที่ 2 วันที่ 2 มีนาคม 2566 และครั้งที่ 3 วันที่ 3 มีนาคม 2566 รวมจำนวน 150 ตัว เพื่อเป็นการควบคุมและลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมอำนวยความสะดวกในการให้บริการทำหมันสุนัขและแมว และมีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ณ บริเวณข้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย ต.พิชัย จ.ลำปาง
ทั้งนี้ ปัญหาสุนัขและแมวจรจัด และปัญหาการเลี้ยงแบบปล่อย เป็นปัญหาสำคัญที่กลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชุมชนในเขตเมือง เนื่องจากประชากรสุนัขและแมวจรจัดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดปัญหาด้านการจัดการหลายประการ ทั้งปัญหาด้านสุขภาพอนามัยและปัญหาความขัดแย้งของในคนในชุมชน การทำหมันสุนัขและแมวจรจัดจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยควบคุมจำนวนประชากรสัตว์จรจัดในพื้นที่ ลดผลกระทบต่อชุมชนได้อย่างยั่งยืน

Leave A Reply

Your email address will not be published.