เทศบาลเมืองพิชัย ติวเข้มให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอย สร้างรายได้เสริมจากการขายขยะรีไซเคิล ควบคู่กับไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย, ประธานสภาเทศบาล และปลัดเทศบาล ร่วมโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนและโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งจัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนชุมชนทั้ง 13 หมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ และตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนพิชัยวิทยา เข้าร่วมการอบรม โดยมีนายพิเชษฐ์ เทพปินตา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ร้านบังอรรีไซเคิล ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะชุมชน ในโครงการ RE NO WASTE และฝึกปฏิบัติในกิจกรรมการคัดแยกขยะรีไซเคิลสร้างรายได้ชุมชน แบ่งเป็น 3 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานที่ 1 การคัดแยกขยะรีไซเคิลหมวดพลาสติก, ฐานที่ 2 การคัดแยกขยะริไซเคิลหมวดขวดแก้ว กระดาษ และเบ็ดเตล็ด และฐานที่ 3 การคัดแยกขยะรีไซเคิลหมวดโลหะ อโลหะ และทองแดง เพื่อให้ประชาชนและนักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะมูลฝอยได้อย่างถูกต้องและตามหลักการ 3Rs (Reduce การใช้น้อย, Reuse การใช้ซ้ำ, Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่) เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อง่ายต่อการกำจัด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Leave A Reply

Your email address will not be published.