เทศบาลเมืองพิชัย จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย รับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพิชัย จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน และรับทราบความต้องการ ประเด็น ปัญหา นำข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลฯ โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เป็นประธานในการประชุม โดยมีคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย, หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชุมชน เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่และประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารงานด้วยความโปร่งใส แก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

Leave A Reply

Your email address will not be published.