เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนางสุภาษร คำเครือ เลขานุการนายกฯ และนางนัฤภร ละมัยเกตุ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนางสาวหนึ่ง เขียวมาวงค์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง โดยมีนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นเวทีรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดลำปางต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.