เทศบาลเมืองพิชัย จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในสถานศึกษา ประจำปี 2566

(ช่วงเช้า) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในสถานศึกษา ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองพิชัย
ซึ่งการอบรมครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนพิชัยวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 32 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์และเรื่องเพศศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน รวมถึงหาแนวทางในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การสร้างเครือข่ายเยาวชนในการป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษา โดยทั้งนี้เทศบาลเมืองพิชัยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรนางสาวเบญญา เอมาวัฒน์ เลขากลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชน จังหวัดลำปาง มาเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้

Leave A Reply

Your email address will not be published.