เทศบาลเมืองพิชัย จัดประชุมประจำเดือน ขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของผู้บริหารและภารกิจสำคัญ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

บ่ายวันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2566) นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของคณะผู้บริหารและภารกิจสำคัญของเทศบาลเมืองพิชัย เดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบนโยบาย รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เสนอแนวคิดและพูดคุยปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งได้รับทราบผลการดำเนินงานของกองต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.