เทศบาลเมืองพิชัย จับมือเครือข่ายพื้นที่ตำบลพิชัย ป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง พร้อมเดินหน้าเชิงรุก เตรียมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่อย่างเข้มงวด

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประจำปี 2566 และปล่อยขบวนรถรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน เพื่อเป็นการแสดงถึงความตระหนักและสร้างความพร้อมในการร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ โดยมีเทศบาลตำบลต้นธงชัย, องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ, สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง, สายตรวจตำบลพิชัย รวมทั้งภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม กำนันตำบลพิชัย ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองพิชัยให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยดำเนินมาตรการในเชิงป้องกันมาตลอด ควบคู่กับการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในพื้นที่ สำหรับแผนการป้องกันและระงับไฟป่า ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรและรถดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ตลอดจนเฝ้าระวังพื้นที่ที่ติดกับป่าธรรมชาติ และประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันไฟป่าในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

Leave A Reply

Your email address will not be published.