เทศบาลเมืองพิชัย ประชาคมหมู่บ้าน 13 แห่งอย่างทั่งถึง เพื่อรับฟังความคิดเห็น ‘ย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลฯ เป็นแห่งเดียว’

นายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย นำทีมเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการการย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองพิชัย ทั้ง 3 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นต้อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนเขาแก้ว เป็นแห่งเดียว โดยเบื้องต้นจะย้ายมาอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคี และเทศบาลฯ มีแผนดำเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
โดยมีการเข้ารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งหมด 13 หมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ ซึ่งผลการประชุมประชาคมพบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับย้ายมาเรียนรวมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคี เพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ที่ดี มีอาคารห้องเรียนและพื้นที่ในการจัดกิจกรรมรวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาการสมวัย ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งจะเกิดประโยชน์ด้านการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานเดียวกัน และเด็กได้รับความเสมอภาคทั้งหลักสูตร ที่เรียน วิธีการจัดการเรียนการสอน และบุคลากรที่สอน จึงต้องการยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มาอยู่เพียงเดียว

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.