เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2566

บ่ายวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนายธนานันท์ เที่ยงฟู ประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยนางสุภาษร คำครือ เลขานุการนายกฯ ร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น

Leave A Reply

Your email address will not be published.