เทศบาลเมืองพิชัย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่กลุ่มเขลางค์ฮักบุญ เพื่อเชิดชูเกียรติกลุ่มบุคคลจิตอาสาที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย

บ่ายวันที่ (9 กุมภาพันธ์ 2566) นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพิชัย จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่นางเขมิกา จำปาชัยศรี ประธานกลุ่มเขลางค์ฮักบุญ และคณะ ซึ่งเป็นผู้คุณประโยชน์ในการเป็นกลุ่มบุคคลจิตอาสาที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่กลุ่มบุคคลจิตอาสา ส่งเสริมการทำคุณประโยชน์ให้กับผู้อื่นต่อไป
Leave A Reply

Your email address will not be published.