เทศบาลเมืองพิชัย รับการตรวจประเมินหน่วยงานโปร่งใส ไร้ทุจริต ด้วย 3 C : Check Clear Clean

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ในการตรวจแนะนำด้านการเงินการคลังในหน่วยงานของรัฐ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ประเด็นการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ภายใต้โครงการ “ลำปาง โปร่งใส ไร้ทุจริต ด้วย 3 C : Check Clear Clean” ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย โดยมี นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมต้อนรับ และมีสำนักงานคลังจังหวัดลำปางเป็นผู้ตรวจแนะนำด้านการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองและอำเภอแม่เมาะ จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองพิชัย, เทศบาลนครลำปาง, เทศบาลเมืองเขลางค์นคร, อบต.บ่อแฮ้ว, อบต.บ้านแลง, อบต.ทุ่งฝาย, อบต.นิคมพัฒนา, อบต.บ้านค่า, และ อบต.บุญนาคพัฒนา
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดลำปาง และเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังในหน่วยงานของรัฐ

Leave A Reply

Your email address will not be published.