ประกาศเทศบาลเมืองพิชัยเรื่อง ประกาศขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อบ้านม่อนขาแก้ว หมู่ 3

Leave A Reply

Your email address will not be published.