เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองลำปาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองลำปาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานในการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดลำปาง พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่สำคัญ รับทราบถึงความคืบหน้าการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติ

Leave A Reply

Your email address will not be published.