เทศบาลเมืองพิชัย ประกาศเจตนารมณ์ ‘ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส’

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองพิชัย ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต และแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงเจตจำนงในการบริหารงานตามนโยบายการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ แสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตอย่างมุ่งมั่นของบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองพิชัย ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

โดยเทศบาลฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากร และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองพิชัยได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) อย่างต่อเนื่องทุกปี

Leave A Reply

Your email address will not be published.